Privacystatement Marike Kreutzkamp

M. Kreutzkamp, gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53905148, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M. Kreutzkamp met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M. Kreutzkamp persoonsgegevens verwerkt
  1. (potentiële) patiënten;
  2. bezoekers aan de praktijk van M. Kreutzkamp;
  3. bezoekers van www.marikekreutzkamp.nl;
  4. personen die met M. Kreutzkamp contact opnemen of van wie M. Kreutkzamp persoonsgegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  M. kreutzkamp verwerkt persoonsgegevens die:
  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op d ewebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  3. gegevens die via e-health toepassing door betrokkene zijn verstrekt.
 3. Doeleinden verwerking
  M. Kreutzkamp verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor een bijeenkomst/sessie/afspraak en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. Rechtsgrond
  M. Kreutzkamp verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst/sessie/afspraak.
 5. Verwerkers
  M. Kreutzkamp kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M.Kreutzkamp persoonsgegevens verwerken. M. Kreutzkamp sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  M. Kreutzkamp deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M. Kreutzkamp deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  M. Kreutzkamp geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M. Kreutzkamp ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  M. Kreutzkamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M. Kreutzkamp hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 9. Wijzigingen privacystatement
  M. Kreutzkamp kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M. Kreutzkamp gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht M. Kreutzkamp te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M. Kreutzkamp door een schriftelijk bericht te sturen naar het praktijkadres: Oranjeplein 90, 6224 KS Maastricht.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M. Kreutzkamp persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. Kreutzkamp door een schriftelijk bericht te sturen naar het praktijkadres: Oranjeplein 90, 6224 KS Maastricht.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).