Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (goedkeuring 8-4-2022).

 
I Algemene informatie
 
1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registraties: 79054591216
Overige kwalificaties: registratie als senior schematherapeut in het register voor schematherapie
Basisopleiding: Geestelijke Gezondheidkunde (Gezondheidswetenschappen) Universiteit Maastricht
AGB-code persoonlijk: 94011194
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Marike Kreutzkamp Psychotherapie
E-mailadres: info@marikekreutzkamp.nl
KvK nummer: 53905148
Website: www.marikekreutzkamp.nl
AGB-code praktijk: 94059042

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
* De gespecialiseerde-ggz

2b.

* Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

3a. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek; onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens; stemmingsproblematiek; angststoornissen; eetstoornissen; gecompliceerde rouw; burn-out en werkgerelateerde stressklachten; problemen in de verwerkingen
van traumatische jeugdervaringen.
Ik bied individuele therapie maar hecht er belang aan om, indien geïndiceerd, de partner bij de behandeling te betrekken.
Behandelvormen: met name schematherapie en cognitieve gedragstherapie.
De therapie wordt aangeboden in mijn praktijkruimte of via videobellen m.b.v. een beveiligde verbinding. Dit laatste bijv. wanneer de reisafstand te groot is, of in het kader van continuïteit bij bijv. covid infectie.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Pervasief
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registratienummer: 79054591216

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registratienummer: 59054591225

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registratienummer: 79054591216

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registratienummer: 59054591225

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met:

Vrijgevestigde collega's in de regio (tussen haakjes het BIG nummer):
Specialistische GGZ:
mw. R. van Roosmalen, psychotherapeut (299 098 866 16)
mw. M. Notermans, psychotherapeut (690 589 161 16)
dhr. A. Vlasman, psychotherapeut (390 446 477 16)
dhr. R. Sanderson, psychotherapeut (090 514 707 16)
mw. M. Schoutrop, klinische psycholoog (190 521 9835 en 390 521 983 16).
Vrijgevestigde Basis GGZ:
M.C. Hageman (190 547 809 25), GZ psycholoog
GGZ: o.a. MUMC afdeling Pyschiatrie; PsyQ Maastricht; BOBA lokatie Maastricht

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Consultatie; (advies en overleg t.a.v.) diagnostiek; advies t.a.v. medicamenteuze behandeling en
eventuele parallelbehandeling met medicatie; eventuele doorverwijzing waar dit inhoudelijk geïndiceerd is.
In overleg afschaling naar specifieke Basis GGZ.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

In de avond kan men bij mij terecht (tot 19.30 u), daarna en in de weekenden bij de huisartsenpost.
In voorkomende gevallen ben ik ruimer beschikbaar dan hierboven is beschreven, dit wordt dan expliciet besproken en in het behandelplan vastgelegd. In een crisisachtige situatie wordt eventueel i.o.m. de huisarts vooraf overlegd c.q. een vooraanmelding gedaan bij de huisartsenpost of GGZ crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: dit op maat wordt besproken per cliënt

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners: 

A /
mw. R. van Roosmalen, psychotherapeut te Maastricht (299 098 866 16)
mw. M. Notermans, psychotherapeut te Maastricht (690 589 161 16)
dhr. A. Vlasman, psychotherapeut te Mariahoop (390 446 477 16)
dhr. R. Sanderson, psychotherapeut te Eckelrade (090 514 707 16)
B/
mw. M. Schoutrop, klinische psycholoog te Geulle (190 521 9835 en 390 521 983 16).
C/
M.C. Hageman (190 547 809 25), GZ psycholoog te Maastricht

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

A/
Maandelijkse intervisie (conform de voorwaarden van de LVVP; aanwezigheid/deelname, agendavoering, verslaglegging): gericht op het bespreken van casuïstiek, indicatie, behandelverloop en optimalisatie hiervan, evaluatie van behandeling. Daarnaast is er ruimte voor de evaluatie van het persoonlijk functioneren in de rol van psychotherapeut. De deelnemers van deze intervisie werken vanuit verschillende theoretische referentiekaders en zijn lid van verschillende specialistische verenigingen en dragen vanuit deze achtergrond bij aan vergroten en verbreden van kennis. N.a.v. deelname aan congressen en cursussen worden nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied in de
intervisie besproken.
B/
Deelname aan jaarlijks 10 bijeenkomsten intervisie schematherapie, (conform de voorwaarden van de Vereniging voor schematherapie en het Register Schematherapie; aanwezigheid/deelname, agendavoering, verslaglegging): gericht op het vergoten van kennis en vaardigheden op het gebied van schematherapie. Deelnemers hebben het niveau senior-schematherapeut en/of supervisor schematherapeut. Bespreking gebeurt a.d.h.v. casuïstiek en omvat indicatiestelling, behandelverloop en optimalisatie hiervan, en evaluatie van behandeling. Daarnaast is er ruimte voor de evaluatie van het persoonlijk functioneren in de rol van psychotherapeut. Het karakter van deze intervisie is verdiepend.
C/
Enkele bijeenkomsten per jaar met collega in de vrijgevestigde Basis GGZ, gericht op het uitwisselen van expertise, indicatiestelling en verbetering hiervan en het optimaliseren van ketenzorg.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.marikekreutzkamp.nl

7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. 
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow
tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar:
- per mail via LVVP@klachtencompany.nl;
- per telefoon via (088) 234 16 06;
- of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft
Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan
Klacht&Company.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voorclienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Poule van vrijgevestigde psychotherapeuten, met telefoonnummers:
R. van Roosmalen 06-55578709
M. Notermans 06-11107970
R. Sanderson 06-20110414
A. Vlasman 06-28539183
Dit betreft de poule van vervangers bij vakantie en ziekte. Aan de cliënt wordt rechtstreeks doorgegeven welke collega beschikbaar is voor vervanging. Ook is deze informatie op de voicemail van de praktijk beschikbaar.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
Doorloopt
 
11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.marikekreutzkamp.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:

Aanmelding kan via email (via de contactknop op website kan via een AVG-veilige mailverbinding worden gemaild) of telefonisch. Aangezien het een solo psychotherapie praktijk betreft wordt de aanmelding aangenomen door M. Kreutzkamp en verloopt verdere communicatie alsook intake en behandeling door haar.
Bij voicemail/email/schriftelijke aanmelding wordt de cliënt teruggebeld en wordt er overlegd over de verwijzing. Passend bij eventuele wachttijd wordt een kennismakingsgesprek gepland. Deze wordt schriftelijk danwel via email bevestigd. In het kennismakingsgesprek bespreken we uw klachten en problemen en hulpvraag en wordt in overleg besloten t.a.v. matching. Bij een vervolgtraject vindt een intake plaats waarbij wordt gestreefd om in twee gesprekken de klachten, problemen en ontstaansgeschiedenis verder in kaart te brengen. Aansluitend volgt een behandeladvies. De cliënt ontvangt een afschrift van het vastgestelde behandelplan.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling:

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

In het behandelplan wordt ook de frequentie van evaluatie opgenomen. Hierbij worden doelstellingen, klachtenbeloop, samenwerking en bejegening standaard besproken. Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft vindt in de eerste fase van de behandeling reeds een
kennismaking met partner cq naaste van cliënt plaats. Deze wordt (weer indien er toestemming is van cliënt) ook bij de evaluaties betrokken.
Ook tussendoor kan cliënt of naaste aangeven dat er een gezamenlijk gesprek dient plaats te vinden.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord:

De zorgvraag wordt bij afronding van de intake getypeerd m.b.v. de HONOS+, de uitkomsten hiervan worden met de cliënt besproken. De evaluatiecyclus bestaat uit gezamenlijk met de cliënt opstellen van het behandelplan en deze evalueren (in een frequentie van bij voorkeur eenmaal per drie maanden). De evaluatie wordt -waar mogelijk en indien de cliënt daar toestemming voor geeft, ondersteund met ROM metingen op het gebied van klachtenbeloop en klanttevredenheid. Ook wordt de HONOS+ ingezet op evaluatiemomenten. Aan de hand van de evaluatie kan het behandelplan worden bijgesteld.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Eenmaal per drie maanden.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier:

Als vast onderdeel van de sessie en als onderdeel van de ROM d.m.v. afname van de CQi, frequentie van de CQi is minimaal eenmaal per dbc periode.

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
Plaats: Maastricht
Datum: 7-4-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja